hlavní stránka    Středisko vědeckých informací Fyziologického ústavu AV ČR ,v.v.i.
           Hlavní stránka
 publikační činnost - INFORMACE o vědeckých  ČASOPISECH a jejich HODNOCENÍ
 
 Elektronické informační zdroje

 Tištěné časopisy

  Knihy

 Informace v jiných knihovnách

 Publikační činnost


nahoru Informace o časopisech (vydavatel, ISSN, zkratky atd.)

Pro zjištění informací o časopisech - vydavatel, periodicita, zkratky, ISSN, podmínky vydavatelů, pokyny pro autory apod. - lze využít placené
nebo volně dostupné zdroje.

 1.  Placené zdroje s informacemi o časopisech (vydavatel, ISSN, zkratky atd.)
  2.  Vybrané volně dostupné zdroje s informacemi o časopisech (vydavatel, ISSN, zkratky atd.)
 • Index Copernicus - zejména časopisy střední a východní Evropa
 • souborné katalogy (v Národní knihovně a v Národní lékařské knihovně)
 • na webovských stránkách určitého titulu (lze např. přes odkazy na časopisy v katalogu EZB)
 • časopisy indexované ve Web of Science - Master Journal List
  • u každého titulu je uvedeno, ve které(ých) z databází v rámci Web of Science je titul sledován
  • seznam lze prohlížet nebo vyhledávat konkrétní titul
  • nebo zvolit dílčí seznamy dle databáze (SCIE, Current Contents, Biosis atd.)
  • Journal Selection Process  - proces zařazení časopisů
 • zkratky časopisů dle WoSCC - dostupné přímo ve WoS [plný přístup] - placený zdroj !
 • pokyny pro autory
 • informace o open access politice vydavatelů a související informace
  • SHERPA - britský projekt, který se zabývá možnostmi otevřeného přístupu k vědeckým informacím, obsahuje několik dílčích databází
nahoru Hodnocení odborných časopisů (impact factor, SRJ, EF, AIS atd.)- stručný přehled, pro podrobné informace lze použít např. web knihovny VŠB - Bibliometrie

 • CiteScore metrics from Scopus - součást databáze Scopus (producent Elsevier)/resp. výstupy jsou z dat ze Scopusu
  • Elsevier - Journal and Article Metrics
  • hlavní indikátory:
   • SJR - SCImago Journal Rank - info
   • SNIP - Source Normalized Impact per Paper
   • CiteScore - help CiteScore
    • průměrná citace přijatá na jeden dokument - počet citací obdržených časopisem za rok na dokumenty publikované ve třech předchozích letech dělený počtem dokumentů indexovaných ve Scopusu zveřejněných v těchto třech letech
    • update 1 x ročně (cca v červnu)
    • CiteScore Tracker - měsíční update
  • přes Scopus lze informace o časopisu zjistit - placený zdroj, přístup přes Scopus [plný přístup]:
   • volbou "Sources" - vyhledat časopis
   • u vyhledaného článku - proklikem názvu časopisu
  • data jsou také volně dostupná:

 • Eigenfactor.org
  • data (od r.1997) pro hodnocení přebírána z databáze Web of Science
  • volně dostupný projekt, alternativní metrika pro hodnocení odborných časopisů
  • v (placené) databázi Journal Citation Reports jsou u časopisů s impakt faktorem uvedeny také hodnoty dle Eigenfactor Metric vč. aktuálních hodnot (zde je však jejich zjištění vázáno na předplatné JCR)
  • metodika a další informace - info na webu Eigenfactor.org
          Indikátory hodnocení:
 • Eigenfactor Score (EF)
  • míra důležitosti časopisu pro vědeckou komunitu - odhad procenta času, který stráví uživatelé s daným časopisem (zvětšuje se tedy i dle velikosti časopisu - počtu článků  - větší časopisy mají také větší Eigenfactor Score). Součet všech Eigenfactor Score všech časopisů je roven 100, každému časopisu je přisouzena poměrná část ze 100.
 • Article Influence Score (AIS)
  • míra průměrného vlivu každého článku v časopise za pět let po jeho publikování
  • hodnota větší než 1 znamená, že každý článek v časopise má nadprůměrný vliv, hodnota menší než 1 znamená, že každý článek v časopise má podprůměrný vliv
  • používán při hodnocení dle RIV od r.2017
 • hodnoty (pro určitý rok) naleznete:
  • na portálu Eigenfactor  - volně dostupný - zpoždění oproti datům v JCR
  • v Journal Citation Reports -  placený zdroj - vč. aktuálních hodnot
   • postup - podobný jako při hledání impakt faktoru

 • IndexCopernicus™
nahoru InCites Journal Citation Reports (JCR) [plný přístup] vzhledem k plánované změně rozhraní WoS (červenec 2021) nebudou níže uvedené návod odpovídajicí novému rozhraní (či funkcím apod.) - změna týká se i JCR
 • jedna z databází na platformě Web of Science
 • info o JCR na webu producenta
 • databáze je v zásadě rozdělena na dvě sekce - JCR Science Edition a JCR Social Sciences Edition
 • obsahuje měřítka hodnocení časopisů, která slouží jako jeden z podkladů pro hodnocení vědecké práce
 • Upozornění k rozhraní InCites Journal Citation Reports
  • každou změnu/volbu provedenou v levém nabídkovém sloupci (např. u seznamu časopisů) je nutné v dolní části sloupce potvrdit - Submit, případně smazat - Clear !
   • některé volby nejsou následně "viditelné" (např. "Categories" nebo "Country"), při přidání další volby a potvrzení volby lze dospět k chybným výsledkům
  • některé funkce vyžadují přihlášení - založení účtu v databázích Web of Science (přihlašovací údaje platí pro všechny databáze v rámci platformy "Web of Science")
  • návody - videa a další materiály na webu producenta
  • souhrnné informace, vysvětlení pojmů, indikátorů atd. - help - vpravo v záhlaví obrazovky JCR
   Indikátory hodnocení časopisů v JCR (vybrané)
nahoru Impact Factor (IF) (impakt faktor)
 • měřítko kvality vědeckých časopisů, je definován jako poměr počtu citací, které byly zaznamenány v posledním ukončeném roce na všechny články publikované v daném časopise za předchozí dva roky k celkovému počtu všech těchto článků
 • impakt faktor získá automaticky každý časopis indexovaný alespoň 3 roky ve Web of Science
  • časopis (článek) může být obsažen ve WoS, ale nemá (zatím) impakt faktor - časopisy indexované ve WoS
  • týká se to i změny názvu časopisu
 • IF slouží jako jeden z podkladů hodnocení vědecké práce
  • IF svědčí o celkové kvalitě časopisu, nikoliv o kvalitě (citovanosti) jednotlivých článků (autorů) - nenahrazuje tedy citovanost/význam jednotlivých článků
  • hodnotu IF ovlivňuje řada faktorů - např. obor, periodicita časopisu, autocitace, délka existence časopisu, změna názvu, jazyk časopisu
  • hodnota IF je počítána z dat vč. autocitací  (= citovanost článků z časopisu ve stejném časopise)
  • hodnota IF bez autocitací je v JCR uvedena v podrobném záznamu o časopisu, v seznamech (při zobrazení více časopisů) závisí na zobrazení nastaveném v JCR v "Customize Indicators"
   • velký počet autocitací vede k (dočasnému či trvalému) vyřazení časopisu z JCR.
 • impakt faktor naleznete:
  • v InCites Journal Citation Reports  - [plný přístup]  (placený zdroj)
   • nové IF (za předchozí rok) jsou zveřejňovány cca v polovině června následujícího roku
   • poslední zveřejněné IF (27.6.2022) - za rok 2021
    • během roku pak dochází ještě k určitým opravám (týká se jen menší části časopisů) - konečný update probíhá cca v září
    • doplňující informace + info o update jsou k dispozici v "Help" producenta
  • tištěné - pouze "Science Edition" (Social Sciences nikoliv) k nahlédnutí u výpůjčního pultu SVI FgÚ: 1991 - 1999, 2001, 2002, 2004 - 2019
  • na www stránce časopisu (někteří vydavatelé uvádějí)
  • české impaktované časopisy - informační seznamy
   Vyhledání impakt faktoru v JCR:
 • Pozn.: každou změnu/volbu provedenou v JCR v levém nabídkovém sloupci je nutné (v dolní části sloupce) potvrdit - Submit, případně smazat - Clear!
  • některé volby nejsou následně "viditelné" (např. "Categories" nebo "Country"), při přidání další volby a jejím potvrzení lze dospět k chybným výsledkům
  • některé funkce vyžadují přihlášení (např. Customize Indicators, některé exporty)
 • zjištění IF konkrétního časopisu přes JCR
  • zadat název časopisu (nebo část), případně ISSN (s pomlčkou) - v podokně se otevře "roletová" nabídka - přímo hledaný časopis nebo více časopisů - kliknout na název hledaného časopisu
  • v následujícím profilu časopisu jsou uvedeny mimo IF časopisu další srovnávací hodnoty - např. quartil (nebo decil) časopisu v oboru (oborech) zjistíte volbou "Rank"
 • zjištění IF více časopisů přes JCR (všech nebo dle oborů)
  • všechny časopisy jsou nabídnuty na úvodní obrazovce  - volby: Browse by Journal nebo Category
  • v následujícím seznamu lze výběr omezit - volby v levém sloupci - volbu je nutné potvrdit (nebo zrušit) v dolní části sloupce!
  české impaktované časopisy - informační seznamy
  • zjištění IF všech českých časopisů najednou přes JCR:
   • v pravém sloupci "Select country"
   • v dalším okně vyberte "Czech Republic" 
   • analogicky lze nalézt impaktované časopisy jiných zemí

nahoru Article Influence Score (AIS)
 • míra průměrného vlivu každého článku v časopise za pět let po jeho publikování
 • hodnota větší než 1 znamená, že každý článek v časopise má nadprůměrný vliv, hodnota menší než 1 znamená, že každý článek v časopise má podprůměrný vliv
 • metodika a další informace - info na webu Eigenfactor.org
 • AIS je používán při hodnocení dle RIV od r.2017
 • AIS naleznete v InCites Journal Citation Reports - [plný přístup] (placený zdroj), případně na portálu Eigenfactor - volně dostupný - zpoždění oproti datům v JCR (6 měs.)
 • zjištění AIS konkrétního časopisu v JCR:
  • zadat název časopisu (nebo část), případně ISSN (s pomlčkou) - v podokně se otevře "roletová" nabídka - přímo hledaný časopis nebo více časopisů - kliknout na název hledaného časopisu
  • v následujícím profilu časopisu jsou uvedena měřítka hodnocení časopisu vč.AIS
 • zjištění AIS více časopisů v JCR (všech nebo dle oborů):
  • všechny časopisy jsou nabídnuty volbou "Browse by Journal" nebo "Browse by Category"
  • v zobrazeném seznamu lze výběr omezit, změnit rok atd. - volby v levém sloupci - volbu je nutné potvrdit (nebo zrušit) v dolní části sloupce!
  • zobrazení AIS v seznamu časopisů - funkcí "Customize Indicators" - tato funkce vyžaduje přihlášení !
  • po přihlášení jsou nabídnuty indikátory, které mají být v seznamu zobrazeny - AIS atd.
 • zjištění kvartilu časopisu dle AIS v JCR:
  • na úvodní stránce JCR zvolit "Browse by Category", z nabídky vybrat obor a rozkliknout počet časopisů v tomto oboru (některé časopisy jsou zařazeny do více oborů a AIS se pak liší dle oboru)
  • zobrazí se seznam časopisů v daném oboru, pro seřazení dle AIS je třeba zvolit v "Customize Indicators" (tato funkce vyžaduje přihlášení !) metriku Article Influence Score a seznam dle AIS přeřadit
  • celkový počet časopisů v oboru je třeba rozdělit na čtvrtiny a určit, v kterém kvartilu 1-4  dle AIS se určitý časopis nachází
  • alternativně lze postupovat přes volbu "Compare Journals" - max. lze porovnávat 25 časopisů (ze stejného oboru), zvolit metriku AIS (v levém sloupci), kvartil časopisů se zobrazí ve vygenerovaném seznamu

nahoru Median impact factor
 • Median impact factor je definován jako střední hodnota impakt faktoru pro daný obor.
 • bude (zřejmě) používán při hodnocení dle RIV od r.2017
 • median impakt faktor naleznete v databázi JCR
  • návod pro zjištění:
   • v záhlaví seznamu časopisů zvolit " Categories By Rank"

nahoru Immediacy Index
 • Index bezprostřední odezvy - ukazuje, jak často jsou citovány práce vyšlé v daném roce hned v tomto roce. Jedná se tedy o měřítko rychlosti odezvy.
 • Immediacy Index zjistíte podobně jako při hledání IF v databázi JCR

nahoru  Journal Rank in Categories
 • ve Web of Science - v plném záznamu článku volbou "View Journal Information"
 • v JCR v plném záznamu časopisu  - údaje zjistíte podobně jako při hledání IF - volbou "Rank":
  • celkový počet časopisů v (oborové) kategorii (časopis může figurovat ve více kategoriích)
  • kvartil časopisu v kategorii  - Q - význam časopisu v dané kategorii (odvozený od impakt faktoru) - Q1 až Q4
  • decil časopisu v kategorii (po "desítkách")
nahoru České impaktované časopisy
 • IF za určitý rok jsou zveřejňovány v červnu následujícího roku (např. za rok 2018 v červnu 2019), konečný update databáze probíhá v září
 • konkrétní hodnotu časopisu IF v určitém roce zjistíte v Journal Citation Reports
  • tištěná verze k nahlédnutí u výpůjčního pultu SVI FgÚ: do r.1999, 2001, 2002, 2004 - 2017
 • zdroj informace: Journal Citation Reports® Science Edition a Journal Citation Reports® Social Sciences Edition (Copyright: Thomson Reuters/Clarivate Analytics 2009- 2019).
nahoru Řazeno sestupně dle impakt faktoru rok 2008 - konkrétní hodnotu časopisu IF v určitém roce zjistíte v Journal Citation Reports
2008 JCR Science Edition - Česká republika
(IF = 2,396  až  0,210)
2008 JCR Social Science Edition - Česká republika
(IF = 0,532  až  0,101)
 1. PRESLIA  
 2. PHYSIOL RES
 3. FOLIA PARASIT
 4. FOLIA MICROBIOL
 5. FOLIA BIOL-PRAGUE
 6. PHOTOSYNTHETICA
 7. FOLIA GEOBOT
 8. EUR J ENTOMOL
 9. COLLECT CZECH CHEM C
 10. STUD GEOPHYS GEOD
 11. CZECH J ANIM SCI
 12. VET MED-CZECH
 13. CERAM-SILIKATY
 14. CHEM LISTY
 15. CZECH J PHYS
 16. FOLIA ZOOL
 17. CZECH J FOOD SCI
 18. ACTA VET BRNO
 19. NEURAL NETW WORLD
 20. CESK SLOV NEUROL N
 21. KYBERNETIKA
 22. CZECH MATH J
 1. POLIT EKON  
 2. SOCIOL CAS
 3. FINANC UVER
 4. CESK PSYCHOL
 nahoru Řazeno sestupně dle impakt faktoru rok 2009 - konkrétní hodnotu časopisu IF v určitém roce zjistíte v Journal Citation Reports
2009 JCR Science Edition - Česká republika
(IF = 2,638  až  0,246)
2009 JCR Social Science Edition - Česká republika
(IF = 0,716  až  0,5)
 1. PRESLIA  
 2. FOTTEA
 3. ACTA CHIR ORTHOP TR
 4. PHYSIOL RES
 5. FOLIA GEOBOT
 6. FOLIA PARASIT
 7. PHOTOSYNTHETICA
 8. CZECH J ANIM SCI
 9. STUD GEOPHYS GEOD
 10. B GEOSCI
 11. FOLIA MICROBIOL
 12. FOLIA BIOL-PRAGUE
 13. COLLECT CZECH CHEM C
 14. EUR J ENTOMOL
 15. CHEM LISTY
 16. AGR ECON-CZECH
 17. PLANT SOIL ENVIRON
 18. CERAM-SILIKATY
 19. LISTY CUKROV REPAR
 20. VET MED-CZECH
 21. CZECH J FOOD SCI  
 22. HORTIC SCI
 23. NEURAL NETW WORLD
 24. KYBERNETIKA
 25. APPL MATH-CZECH
 26. ACTA VET BRNO
 27. FOLIA ZOOL
 28. RADIOENGINEERING
 29. CZECH MATH J
 30. ACTA GEODYN GEOMATER
 31. CESK SLOV NEUROL N
 1. AGR ECON-CZECH  
 2. CESK PSYCHOL
 3. FINANC UVER
 4. POLIT EKON
 5. SOCIOL CAS
 nahoru Řazeno sestupně dle impakt faktoru rok 2010  - konkrétní hodnotu časopisu IF v určitém roce zjistíte v Journal Citation Reports
2010 JCR Science Edition - Česká republika
(IF = 2,792  až  0,265)
2010 JCR Social Science Edition - Česká republika
(IF = 0,787  až  0,0)
 1. PRESLIA
 2. J APPL BIOMED
 3. PHYSIOL RES
 4. FOLIA PARASIT
 5. FOLIA GEOBOT
 6. B GEOSCI
 7. CZECH J ANIM SCI
 8. STUD GEOPHYS GEOD
 9. PLANT SOIL ENVIRON
 10. J GEOSCI-CZECH
 11. PHOTOSYNTHETICA
 12. FOTTEA
 13. FOLIA MICROBIOL
 14. EUR J ENTOMOL
 15. COLLECT CZECH CHEM C
 16. FOLIA BIOL-PRAGUE
 17. BIOMED PAP
 18. CHEM LISTY
 19. CZECH J GENET PLANT
 20. VET MED-CZECH
 21. FOLIA ZOOLOGICA
 22. ACTA VET BRNO
 23. HORTIC SCI
 24. NEURAL NETW WORLD
 25. RADIOENGINEERING
 26. KYBERNETIKA
 27. ACTA GEODYN GEOMATER
 28. CZECH J FOOD SCI
 29. CESK SLOV NEUROL N
 30. APPL MATH-CZECH
 31. CERAM-SILIKATY
 32. CZECH MATH J
 1. GEOGRAFIE-PRAGUE
 2. POLIT EKON
 3. PRAGUE ECON PAP
 4. SOCIOL CAS
 5. CES LID-ETHNOL CAS
 6. E M EKON MANAG
 7. FINANC UVER
 8. CESK PSYCHOL
 9. LINGUIST PRAG
 nahoru České impaktované časopisy - řazeno sestupně dle impakt faktoru rok 2011-  konkrétní hodnotu časopisu IF v určitém roce zjistíte v Journal Citation Reports
2011 JCR Science Edition - Česká republika
(IF = 2,521  až  0,262)
2011 JCR Social Science Edition - Česká republika
(IF = 1,021  až  0,083)
 1. PRESLIA
 2. J APPL BIOMED
 3. FOLIA PARASIT
 4. PHYSIOL RES
 5. FOLIA GEOBOT
 6. FOTTEA
 7. COLLECT CZECH CHEM C
 8. J GEOSCI-CZECH
 9. FOLIA BIOL-PRAGUE
 10. B GEOSCI
 11. CZECH J ANIM SCI
 12. PLANT SOIL ENVIRON
 13. EUR J ENTOMOL
 14. PHOTOSYNTHETICA
 15. VET MED-CZECH
 16. RADIOENGINEERING
 17. ACTA ENT MUS NAT PRA
 18. BIOMED PAP
 19. STUD GEOPHYS GEOD
 20. FOLIA MICROBIOL
 21. NEURAL NETW WORLD
 22. FOLIA ZOOL
 23. CZECH J GENET PLANT
 24. ACTA GEODYN GEOMATER
 25. CHEM LISTY
 26. CZECH J FOOD SCI
 27. APPL MATH-CZECH
 28. HORTIC SCI
 29. KYBERNETIKA
 30. ACTA VET BRNO
 31. CERAM-SILIKATY
 32. CESK SLOV NEUROL N
 33. CZECH MATH J
 1. GEOGRAFIE-PRAGUE
 2. POLIT EKON
 3. SOCIOL CAS
 4. FINANC UVER
 5. E M EKON MANAG
 6. PRAGUE ECON PAP
 7. SLOVO SLOVESNOST
 8. CES LID-ETHNOL CAS
 9. CESK PSYCHOL
 10. LINGUIST PRAG
nahoru České impaktované časopisy - řazeno sestupně dle impakt faktoru rok 2012 -  konkrétní hodnotu časopisu IF v určitém roce zjistíte v Journal Citation Reports
2012 JCR Science Edition - Česká republika
(IF = 2,833  až  0,222)
2012 JCR Social Science Edition - Česká republika
(IF = 0,722  až  0,071)
 1. PRESLIA
 2. FOLIA PARASIT
 3. FOLIA GEOBOT
 4. PHYSIOL RES
 5. FOTTEA
 6. FOLIA BIOL-PRAGUE
 7. B GEOSCI
 8. PLANT SOIL ENVIRON
 9. COLLECT CZECH CHEM C
 10. BIOMED PAP
 11. J APPL BIOMED
 12. STUD GEOPHYS GEOD
 13. ACTA ENT MUS NAT PRA
 14. CZECH J ANIM SCI
 15. EUR J ENTOMOL
 16. PHOTOSYNTHETICA
 17. J GEOSCI-CZECH
 18. FOLIA MICROBIOL
 19. HORTIC SCI
 20. RADIOENGINEERING
 21. CZECH J FOOD SCI
 22. VET MED-CZECH
 23. KYBERNETIKA
 24. FOLIA ZOOL
 25. CHEM LISTY
 26. CERAM-SILIKATY
 27. ACTA VET BRNO
 28. CZECH J GENET PLANT
 29. CESK SLOV NEUROL N
 30. NEURAL NETW WORLD
 31. SOIL WATER RES
 32. EPIDEMIOL MIKROBI IM
 33. CZECH MATH J
 34. APPL MATH-CZECH
 1. POLIT EKON
 2. SOCIOL CAS
 3. E M EKON MANAG
 4. PRAGUE ECON PAP
 5. GEOGRAFIE-PRAGUE
 6. FINANC UVER
 7. SLOVO SLOVESNOST
 8. CESK PSYCHOL
 9. CES LID-ETHNOL CAS
 10. LINGUIST PRAG
nahoru České impaktované časopisy - řazeno sestupně dle impakt faktoru rok 2013
2013 JCR Science Edition - Česká republika
(IF = 2,788  až  0,147)
2013 JCR Social Science Edition - Česká republika
(IF = 0,798  až  0,133)
 1. PRESLIA
 2. J APPL BIOMED
 3. BIOL PLANTARUM
 4. BIOMED PAP
 5. FOTTEA
 6. FOLIA GEOBOT
 7. B GEOSCI
 8. PHYSIOL RES
 9. FOLIA PARASIT
 10. FOLIA MICROBIOL
 11. COLLECT CZECH CHEM C
 12. PLANT SOIL ENVIRON
 13. EUR J ENTOMOL
 14. PHOTOSYNTHETICA
 15. HORTIC SCI
 16. CZECH J ANIM SCI
 17. CENT EUR J PUBL HEAL
 18. RADIOENGINEERING
 19. FOLIA BIOL-PRAGUE
 20. VET MED-CZECH
 21. STUD GEOPHYS GEOD
 22. J GEOSCI-CZECH
 23. CZECH J FOOD SCI
 24. FOLIA ZOOL
 25. ACTA GEODYN GEOMATER
 26. SOIL WATER RES
 27. ACTA ENT MUS NAT PRA
 28. KYBERNETIKA
 29. CZECH J GENET PLANT
 30. ACTA VET BRNO
 31. CERAM-SILIKATY
 32. ACTA CHIR ORTHOP TR
 33. NEURAL NETW WORLD
 34. EPIDEMIOL MIKROBI IM
 35. AGR ECON-CZECH
 36. CZECH MATH J
 37. LISTY CUKROV REPAR
 38. CHEM LISTY
 39. CESK SLOV NEUROL N
 40. APPL MATH-CZECH
 1. CENT EUR J PUBL HEAL
 2. POLIT EKON
 3. SOCIOL CAS
 4. E M EKON MANAG
 5. GEOGRAFIE-PRAGUE
 6. FINANC UVER
 7. MORAV GEOGR REP
 8. AGR ECON-CZECH
 9. CESK PSYCHOL
 10. PRAGUE ECON PAP
 11. SLOVO SLOVESNOST
nahoru České impaktované časopisy - řazeno sestupně dle impakt faktoru rok 2014
2014 JCR Science Edition - Česká republika
(IF = 4,104  až  0,165)
2014 JCR Social Science Edition - Česká republika
(IF = 1,021  až  0,239)
 1. PRESLIA
 2. FOTTEA
 3. BIOL PLANTARUM
 4. FOLIA GEOBOT
 5. B GEOSCI
 6. PHOTOSYNTHETICA
 7. J GEOSCI-CZECH
 8. J APPL BIOMED
 9. PHYSIOL RES
 10. PLANT SOIL ENVIRON
 11. BIOMED PAP
 12. CZECH J ANIM SCI
 13. FOLIA PARASIT
 14. FOLIA BIOL-PRAGUE
 15. FOLIA MICROBIOL
 16. EUR J ENTOMOL
 17. STUD GEOPHYS GEOD
 18. FOLIA ZOOL
 19. CZECH J FOOD SCI
 20. ACTA ENT MUS NAT PRA
 21. SOIL WATER RES
 22. RADIOENGINEERING
 23. VET MED-CZECH
 24. PLANT PROTECT SCI
 25. HORTIC SCI
 26. KYBERNETIKA
 27. CENT EUR J PUBL HEAL
 28. NEURAL NETW WORLD
 29. ACTA VET BRNO
 30. AGR ECON-CZECH
 31. CERAM-SILIKATY
 32. APPL MATH-CZECH
 33. ACTA GEODYN GEOMATER
 34. ACTA CHIR ORTHOP TR
 35. CZECH J GENET PLANT
 36. EPIDEMIOL MIKROBI IM
 37. CZECH MATH J
 38. CHEM LISTY
 39. LISTY CUKROV REPAR
 40. CESK SLOV NEUROL N
 1. E M EKON MANAG
 2. MORAV GEOGR REP
 3. SOCIOL CAS
 4. POLIT EKON
 5. GEOGRAFIE-PRAGUE
 6. CENT EUR J PUBL HEAL
 7. PRAGUE ECON PAP
 8. AGR ECON-CZECH
 9. FINANC UVER
 10. SLOVO SLOVESNOST
 11. CESK PSYCHOL
 nahoru České impaktované časopisy - řazeno sestupně dle impakt faktoru rok 2015
2015 JCR Science Edition - Česká republika
(IF = 2,711  až  0,209)
2015 JCR Social Science Edition - Česká republika
(IF = 1,242  až  0,236)
 1. PRESLIA
 2. Fottea
 3. BULLETIN OF GEOSCIENCES
 4. BIOLOGIA PLANTARUM
 5. PHYSIOLOGICAL RESEARCH
 6. PHOTOSYNTHETICA
 7. Journal of Applied Biomedicine
 8. FOLIA GEOBOTANICA
 9. FOLIA MICROBIOLOGICA
 10. Journal of Geosciences
 11. FOLIA PARASITOLOGICA
 12. PLANT SOIL AND ENVIRONMENT
 13. EUROPEAN JOURNAL OF ENTOMOLOGY
 14. BIOMEDICAL PAPERS-OLOMOUC
 15. FOLIA BIOLOGICA
 16. STUDIA GEOPHYSICA ET GEODAETICA
 17. CZECH JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE
 18. CZECH JOURNAL OF FOOD SCIENCES
 19. PLANT PROTECTION SCIENCE
 20. KYBERNETIKA
 21. ACTA ENTOMOLOGICA MUSEI NATIONALIS PRAGAE
 22. FOLIA ZOOLOGICA
 23. Radioengineering
 24. Soil and Water Research
 25. Neural Network World
 26. Acta Geodynamica et Geomaterialia
 27. VETERINARNI MEDICINA
 28. Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Cechoslovaca
 29. Central European Journal of Public Health
 30. Applications of Mathematics
 31. CERAMICS-SILIKATY
 32. Agricultural Economics-Zemedelska Ekonomika
 33. Czech Journal of Genetics and Plant Breeding
 34. ACTA VETERINARIA BRNO
 35. HORTICULTURAL SCIENCE
 36. LISTY CUKROVARNICKE A REPARSKE
 37. CZECHOSLOVAK MATHEMATICAL JOURNAL
 38. CHEMICKE LISTY
 39. EPIDEMIOLOGIE MIKROBIOLOGIE IMUNOLOGIE
 40. CESKA A SLOVENSKA NEUROLOGIE A NEUROCHIRURGIE
 1. E & M Ekonomie a Management
 2. Moravian Geographical Reports
 3. POLITICKA EKONOMIE
 4. Prague Economic Papers
 5. Slovo a Slovesnost
 6. Central European Journal of Public Health
 7. Agricultural Economics-Zemedelska Ekonomika
 8. FINANCE A UVER-CZECH JOURNAL OF ECONOMICS AND FINANCE
 9. Geografie
 10. SOCIOLOGICKY CASOPIS-CZECH SOCIOLOGICAL REVIEW
 11. CESKOSLOVENSKA PSYCHOLOGIE
nahoru České impaktované časopisy - řazeno sestupně dle impakt faktoru rok 2016
2016 JCR Science Edition - Česká republika
(IF  3,000 až 0,218)
2016 JCR Social Science Edition - Česká republika
(IF 2,149 až 0,143)
 1. PRESLIA
 2. BIOLOGIA PLANTARUM
 3. FOLIA MICROBIOLOGICA
 4. PHOTOSYNTHETICA
 5. PHYSIOLOGICAL RESEARCH
 6. Journal of Applied Biomedicine
 7. Fottea
 8. PLANT SOIL AND ENVIRONMENT
 9. BULLETIN OF GEOSCIENCES
 10. EUROPEAN JOURNAL OF ENTOMOLOGY
 11. FOLIA PARASITOLOGICA
 12. FOLIA GEOBOTANICA
 13. Radioengineering
 14. FOLIA BIOLOGICA
 15. Soil and Water Research
 16. BIOMEDICAL PAPERS-OLOMOUC
 17. Agricultural Economics-Zemedelska Ekonomika
 18. CZECH JOURNAL OF FOOD SCIENCES
 19. STUDIA GEOPHYSICA ET GEODAETICA
 20. PLANT PROTECTION SCIENCE
 21. CZECH JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE
 22. FOLIA ZOOLOGICA
 23. Acta Geodynamica et Geomaterialia
 24. Central European Journal of Public Health
 25. ACTA ENTOMOLOGICA MUSEI NATIONALIS PRAGAE
 26. Applications of Mathematics
 27. Journal of Geosciences
 28. HORTICULTURAL SCIENCE
 29. Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Cechoslovaca
 30. Czech Journal of Genetics and Plant Breeding
 31. EPIDEMIOLOGIE MIKROBIOLOGIE IMUNOLOGIE
 32. VETERINARNI MEDICINA
 33. CERAMICS-SILIKATY
 34. ACTA VETERINARIA BRNO
 35. Neural Network World
 36. CHEMICKE LISTY
 37. KYBERNETIKA
 38. CESKA A SLOVENSKA NEUROLOGIE A NEUROCHIRURGIE
 39. CZECHOSLOVAK MATHEMATICAL JOURNAL
 40. LISTY CUKROVARNICKE A REPARSKE
 1. Moravian Geographical Reports
 2. E & M Ekonomie a Management
 3. Agricultural Economics-Zemedelska Ekonomika
 4. Prague Economic Papers
 5. Central European Journal of Public Health
 6. Slovo a Slovesnost
 7. FINANCE A UVER-CZECH JOURNAL OF ECONOMICS AND FINANCE
 8. POLITICKA EKONOMIE
 9. Geografie
 10. CESKOSLOVENSKA PSYCHOLOGIE
 11. SOCIOLOGICKY CASOPIS-CZECH SOCIOLOGICAL REVIEW
nahoru České impaktované časopisy - řazeno sestupně dle impakt faktoru rok 2017
2017 JCR Science Edition - Česká republika
(IF  2,706 až 0,260)
2017 JCR Social Science Edition - Česká republika
(IF 2,149 až 0,143)
 1. PRESLIA
 2. Journal of Applied Biomedicine
 3. PHOTOSYNTHETICA
 4. FOLIA PARASITOLOGICA
 5. Fottea
 6. BIOLOGIA PLANTARUM
 7. PLANT SOIL AND ENVIRONMENT
 8. Journal of Geosciences
 9. BULLETIN OF GEOSCIENCES
 10. PHYSIOLOGICAL RESEARCH
 11. FOLIA MICROBIOLOGICA
 12. FOLIA GEOBOTANICA
 13. BIOMEDICAL PAPERS-OLOMOUC
 14. PLANT PROTECTION SCIENCE
 15. Radioengineering
 16. FOLIA BIOLOGICA
 17. EUROPEAN JOURNAL OF ENTOMOLOGY
 18. STUDIA GEOPHYSICA ET GEODAETICA
 19. CZECH JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE
 20. Applications of Mathematics
 21. Acta Geodynamica et Geomaterialia
 22. Soil and Water Research
 23. CZECH JOURNAL OF FOOD SCIENCES
 24. Central European Journal of Public Health
 25. Agricultural Economics-Zemedelska Ekonomika
 26. CERAMICS-SILIKATY
 27. Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Cechoslovaca
 28. KYBERNETIKA
 29. ACTA ENTOMOLOGICA MUSEI NATIONALIS PRAGAE
 30. CESKA A SLOVENSKA NEUROLOGIE A NEUROCHIRURGIE
 31. HORTICULTURAL SCIENCE
 32. Neural Network World
 33. Czech Journal of Genetics and Plant Breeding
 34. FOLIA ZOOLOGICA
 35. VETERINARNI MEDICINA
 36. ACTA VETERINARIA BRNO
 37. EPIDEMIOLOGIE MIKROBIOLOGIE IMUNOLOGIE
 38. CZECHOSLOVAK MATHEMATICAL JOURNAL
 39. LISTY CUKROVARNICKE A REPARSKE
 40. CHEMICKE LISTY
 
 1. Moravian Geographical Reports
 2. Cyberpsychology-Journal of Psychosocial Research on Cyberspace
 3. E & M Ekonomie a Management
 4. Central European Journal of Public Health
 5. Geografie
 6. Agricultural Economics-Zemedelska Ekonomika
 7. FINANCE A UVER-CZECH JOURNAL OF ECONOMICS AND FINANCE
 8. SOCIOLOGICKY CASOPIS-CZECH SOCIOLOGICAL REVIEW
 9. Prague Economic Papers
 10. POLITICKA EKONOMIE
 11. Slovo a Slovesnost
 12. CESKOSLOVENSKA PSYCHOLOGIE
nahoru České impaktované časopisy - řazeno sestupně dle impakt faktoru rok 2018
2018 JCR Science Edition - Česká republika
(IF  3,071 až 0,257)
2018 JCR Social Science Edition - Česká republika
(IF1,870 až 0,333)
 1. PRESLIA
 2. PHOTOSYNTHETICA
 3. Fottea
 4. PHYSIOLOGICAL RESEARCH
 5. Journal of Applied Biomedicine
 6. BULLETIN OF GEOSCIENCES
 7. PLANT PROTECTION SCIENCE
 8. FOLIA MICROBIOLOGICA
 9. FOLIA PARASITOLOGICA
 10. BIOLOGIA PLANTARUM
 11. PLANT SOIL AND ENVIRONMENT
 12. STUDIA GEOPHYSICA ET GEODAETICA
 13. Journal of Geosciences
 14. Soil and Water Research
 15. BIOMEDICAL PAPERS-OLOMOUC
 16. FOLIA BIOLOGICA
 17. Acta Geodynamica et Geomaterialia
 18. FOLIA GEOBOTANICA
 19. CZECH JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE
 20. Agricultural Economics-Zemedelska Ekonomika
 21. Radioengineering
 22. EUROPEAN JOURNAL OF ENTOMOLOGY
 23. Neural Network World
 24. CZECH JOURNAL OF FOOD SCIENCES
 25. CERAMICS-SILIKATY
 26. Czech Journal of Genetics and Plant Breeding
 27. Central European Journal of Public Health
 28. VETERINARNI MEDICINA
 29. HORTICULTURAL SCIENCE
 30. FOLIA ZOOLOGICA
 31. KYBERNETIKA
 32. Applications of Mathematics
 33. ACTA ENTOMOLOGICA MUSEI NATIONALIS PRAGAE
 34. ACTA VETERINARIA BRNO
 35. Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Cechoslovaca
 36. CZECHOSLOVAK MATHEMATICAL JOURNAL
 37. EPIDEMIOLOGIE MIKROBIOLOGIE IMUNOLOGIE
 38. CESKA A SLOVENSKA NEUROLOGIE A NEUROCHIRURGIE
 39. CHEMICKE LISTY
 40. LISTY CUKROVARNICKE A REPARSKE
 1. Moravian Geographical Reports
 2. E & M Ekonomie a Management
 3. Cyberpsychology-Journal of Psychosocial Research on Cyberspace
 4. Agricultural Economics-Zemedelska Ekonomika
 5. Central European Journal of Public Health
 6. Prague Economic Papers
 7. FINANCE A UVER-CZECH JOURNAL OF ECONOMICS AND FINANCE
 8. SOCIOLOGICKY CASOPIS-CZECH SOCIOLOGICAL REVIEW
 9. Geografie
 10. Slovo a Slovesnost
 11. POLITICKA EKONOMIE
 12. CESKOSLOVENSKA PSYCHOLOGIE

    
nahoru
Aktualizováno 28.6.2022 | SVI FgÚ AV ČR |