hlavní stránka    Středisko vědeckých informací Fyziologického ústavu AV ČR ,v.v.i.
           Hlavní stránka
  publikační činnost - Evidence publikační činnosti institucí VaVaI  
 
 Elektronické informační zdroje

 Tištěné časopisy

  Knihy

 Informace v jiných knihovnách

 Publikační činnost


 • Hodnocení vědecké práce - databáze publikační činnosti slouží jako jeden z podkladů pro hodnocení na:
 • S dotazy týkajícími se této problematiky se můžete obratit na Lucii Trajhanovou (lucie.trajhanovazavináčfgu.cas.cz, l. 2400).

nahoru ASEP = Automatizovaný Systém Evidence Publikací AV ČR
 • ASEP je databáze s bibliografickými údaji o pracích, které dokumentují publikované výsledky činnosti ústavů AV ČR.
 • Tato souborná databáze AV ČR je provozována Knihovnou Akademie věd, která shromažďuje data pořízená na jednotlivých ústavech akademie - data za období 1991 dosud.
 • Od roku 2012 je ASEP využíván také jako Institucionální repozitář AV ČR, ve kterém mohou být uloženy ke každému bibliografickému výsledku plné texty.
 • Za Fyziologický ústav jsou do ASEPu zařazeny všechny publikace, které zaměstnanci FgÚ předají ke zpracování do SVI, do databáze RIV jsou však exportovány pouze ty publikace (výsledky), které odpovídají požadavkům Rady vlády pro VavaI pro daný rok - viz databáze RIVhodnocení VaV.

nahoru RIV = Rejstřík Informací o Výsledcích státem podporovaného výzkumu a vývoje (výsledky VaV)
 • vstup do databáze RIV - přes Informační systém výzkumu, vývoje a inovací (IS VaVaI)
  • obsahuje data cca od r. 1991, lépe zaškrtnout "rozšířené vyhledávání" - vhodnější (zpřesnění dotazu)
 
nahoru Základní informace o databázi RIV (a ostatních databázích Informačního systému VaVaI v České republice)
    Související externí odkazy
   Databáze RIV
 • součást Informačního systému VaV
  • Vyhledávání v informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
  • leden 2021: nová verze IS VaVaI 3.0.0
  • informační systém VaV zahrnuje:
  • CEP = Centrální evidence projektů výzkumu a vývoje financovaných ze státního rozpočtu (=granty)
  • (již neaktivní )CEZ = Centrální evidence výzkumných záměrů institucí financovaných ze státního rozpočtu
  • VES = Evidence veřejných soutěží ve výzkumu a vývoji
  • CEA = Aktivity ve výzkumu a vývoji - informace o příjemcích, poskytovatelích a výši podpory
   • RIV = Rejstřík Informací o výsledcích státem podporovaného výzkumu a vývoje
 • data z RIV jsou jedním z podkladů pro hodnocení výsledků účelově i institucionálně podporovaného výzkumu a vývoje z celé ČR
  • hodnocením VaVaI je pověřena Rada pro výzkum, vývoj a inovace.
 • V RIVu jsou (resp. mají být) obsaženy pouze ty publikace, které:
  • splňují v daném roce definice výsledků (a podmínky Metodik hodnocení VaV) stanovené Radou pro VaVaI
  • a vznikly v souvislosti s řešením výzkumných aktivit s poskytnutou podporou (podpora na "Rozvoj výzkumné organizace" a podpora jednotlivých projektů/grantů)
 • RIV neslouží pro kompletní přehled publikační činnosti autora či řešitele projektu - obsahuje jen vybrané publikace/výsledky!
 • Do RIV zasílají data o publikacích/výsledcích vědecko-výzkumné instituce a to na základě platných pokynů.
nahoru Hodnocení VaVaI v České republice - dle dat v databázi RIV
 • probíhající hodnocení (dle Metodiky platné od r. 2017) - info na webu RVVI - 2021

nahoru
Aktualizováno  8.2.2023 | SVI FgÚ AV ČR |