hlavní stránka    Středisko vědeckých informací Fyziologického ústavu AV ČR ,v.v.i.
  Termíny a pojmy ze světa vědeckých informací a knihoven  stručný přehled                                                      
Stránka v přestavbě
Vybrané zdroje informací:

 • absenční výpůjčka - možnost odnést si publikaci mimo knihovnu na dobu, která je určena výpůjčním řádem
 • abstrakt - stručný popis obsahu dokumentu
 • analytický popis dokumentů - jednotlivé články ve sbornících a časopisech jsou popsány jako samostatné dokumenty
 • anotace - stručný popis obsahu dokumentu
 • autorská etika - dodržování nepsaných pravidel pro zveřejňování textů a jiných produktů duševní a tvůrčí činnosti - nepřivlastňování si cizích myšlenek a nápadů a důsledné citování
 • autorské právo - právo na ochranu literárních, vědeckých, výtvarných, hudebních, filmových, fotografických a kartografických děl a software, pokud jsou tato díla jedinečná - autorský zákon
 • autorský katalog - lístkový katalog abecedně řazený podle jmen autorů nebo prvních slov názvů (pokud publikace nemá autora nebo má více než 3 autory)
 • bibliografická databáze - obsahuje bibliografické záznamy o dokumentech
 • bibliografické citace - seznamy přečtených nebo doporučovaných dokumentů uváděné na konci odborných a vědeckých publikací a formulace odkazů v textu na tyto záznamy
 • bibliografický záznam - formální popis dokumentu podle normy ČSN 01 0195 (autor, název, podnázev, místo vydání, vydavatel, rok vydání, počet stran atd.)
 • bibliografie - soupisy literatury k určitému tématu
 • Booleovy operátory - operátory Booleovy algebry (and, or, not) slouží ke kombinaci selekčních prvků v dotazu
 • citace - informačního pramenu (dokumentu) v textu - odkaz v textu na použitý pramen
 • citační analýza - metoda ke zjišťování citovanosti publikací, která umožňuje rozpoznat významné práce oboru podle četnosti jejich citování
 • citační rejstřík - soupis či databáze obsahující citované a citující články a jejich autory
 • copyright (c) - viz autorské právo
 • databáze- množina informací s vyhledávacím systémem
 • databázové centrum - instituce zpřístupňující databáze (online i offline)
 • DDC (Dewey Decimal Classification) - Deweyho desetinné třídění věd pomocí číselných kódů, které se používá k určení obsahu dokumentů při jejich katalogizaci ve většině amerických a evropských knihoven
 • DDS (Document Delivery Services) - služby dodávání dokumentů (kopií článků nebo celých svazků)
 • DOI - Digital Object Identifier - jedinečný a stálý identifikátor přidělený digitálnímu objektu např. časopiseckým článkům v jejich elektronických verzích - více informací: kurs ÚK Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava
  • vyhledávání elektronického dokumentu dle DOI - DOI System
 • deskriptory - předmětová hesla vyjadřující předmět dokumentu, při zpracování jsou vybírány z hesláře (slovníku deskriptorů)
 • diplomová práce - odborná práce, která je podkladem pro udělení akademické hodnosti na vysokých školách
 • disertační práce - vědecká práce, která je podkladem pro udělení vědecké hodnosti na vysokých školách
 • distanční operátory - viz poziční (též proximitní) operátory
 • dokument - publikovaný vědecký nebo odborný text (např. monografie, ale i článek z časopisu nebo sborníku, disertace, norma atd.)
 • dokumentografická databáze - viz bibliografická databáze
 • dotazovací jazyk - soubor příkazů k vyhledávání a manipulaci s výsledky rešerší
 • EDD (Electronic Document Delivery) - elektronické dodávání dokumentů v rámci knihovních služeb
 • faktografická databáze - obsahuje konkrétní data, fakta, údaje (často numerické)
 • firemní literatura - druh šedé literatury vydávané institucemi, podniky (např. katalogy výrobků, výroční zprávy apod.)
 • formální popis dokumentu - viz jmenný popis dokumentu
 • FTP (File Transfer Protocol) - přístup k archívům souborů přes anonymní FTP servery, který umožňuje stahování souborů na vlastní počítač
 • habilitační práce - vědecká práce, která je podkladem pro udělení pedagogické hodnosti na vysokých školách
 • ILL (Inter-library Loans) - meziknihovní výpůjčky
 • impact factor - koeficient, který určuje míru citovanosti článků v konkrétních titulech časopisů a umožňuje rozpoznat významné časopisy oboru
 • informační prameny- odborné a vědecké informace uspořádané a publikované v nějaké formě (tištěné, mikrografické, elektronické)
 • Internet - zdroje na Internetu, vysvětlení pojmů a další
 • jmenný katalog - viz autorský katalog
 • jmenný popis dokumentu - popis dokumentu podle formálních znaků (autor, název, vydavatel, rok vydání atd.)
 • katalogizační záznam - popis dokumentu pro knihovní katalog podle katalogizační normy (současná platná norma AACR2)
 • klíčová slova - slova nebo víceslovné výrazy (též volně tvořené termíny, angl. free terms) vyjadřující obsah (téma) dokumentu - nejsou vybírána z heslářů, ale volně tvořena
 • LC (Library of Congress Classification) - systematické třídění věd pomocí abecedně číselných kódů vytvořené pro Kongresovou knihovnu ve Washingtonu a používané k určení obsahu dokumentů při jejich katalogizaci pro tuto knihovnu
 • lokace (sigla) - jsou součástí katalogizačního záznamu a obsahují informaci o uložení vyhledaného dokumentu, tedy v jaké knihovně (viz "sigla") a na jakém místě v knihovně (viz "signatura") se daný dokument nachází.
 • malý patent - viz užitný vzor
 • MDT (Mezinárodní desetinné třídění) (angl. UDC Universal Decimal Classification) - systematické třídění věd pomocí číselných kódů (vědy tříděny do 10 tříd od 0 do 9), které se používá k určení obsahu dokumentů při jejich katalogizaci
 • MESH (Medical Subject Headings) - předmětový heslář pro lékařské obory
 • mikrografické informační prameny - mikrofilmy a mikrofiše
 • MMVS (Mezinárodní meziknihovní výpůjční služby) - knihovna pro své uživatele vyřizuje výpůjčky ze zahraničních knihoven
 • MPT (Mezinárodní patentové třídění) - třídění věd a oborů pro účely zpracování, ukládání a vyhledávání patentů
 • MVS (Meziknihovní výpůjční služby) - knihovna pro své uživatele vyřizuje výpůjčky z jiných knihoven
 • normy- dokumentované dohody, které obsahují technické specifikace a kriteria pro materiály, výrobky, postupy a služby
 • numerická databáze - viz databáze faktografická
 • offline přístup - neinteraktivní přístup do databází, databáze jsou poskytovány dávkově za určité časové období na nějakém nosiči (na magnetických páskách nebo CDROM) dalšímu prostředníkovi, který je poskytuje na určitém počítači nebo v určitém režimu v lokální síti
 • online přístup - interaktivní přístup do databázového centra na heslo, do průběžně aktualizovaných databází v úplné retrospektivě (okamžitý přístup v čase i prostoru)
 • OPAC (Online Public Access Catalogue) - veřejně přístupný elektronický katalog knihoven
 • označení normy - označení českých norem se skládá ze značky ČSN a čísla normy, resp. třídícího znaku normy
 • patent - listina poskytující právní ochranu na vynález na teritoriu, pro něž byl úřadem vydán - obsahuje nové, průmyslově využitelné technické řešení
 • plnotextová databáze (angl. fulltext) - obsahuje plné texty dokumentů
 • poziční operátory - určují pozici (vzdálenost, přiblížení) jednotlivých klíčových slov a deskriptorů v textu záznamu dokumentu při vyhledávání v databázích, to zvyšuje pravděpodobnost, že je mezi nimi přímá souvislost a tím i obsahovou relevanci výsledků dotazu
 • primární informační pramen - texty a data obsahující vědecké a odborné poznatky ve formě informací (poznatek se stává informací, je-li sdělen nebo je sdělitelný)
 • proximitní operátory - viz poziční operátory (též distanční)
 • průběžná rešerše - pravidelné opakování stejného dotazu do databáze po určitých časových intervalech - účelem je udržovat si přehled o stavu poznání v určité vědecké oblasti
 • předmětová hesla (angl. Subject Headings) - slova určující obsah dokumentu, jsou používána při zpracování a vyhledávání dokumentů, vybírají se z heslářů (slovníků hesel tvořených pro jednotlivé obory vědy)
 • předmětový katalog - lístkový katalog řazený abecedně podle předmětových hesel
 • PSH (Polytematický strukturovaný heslář) - oborový tezaurus pro technické obory
 • referát - stručná hodnotící zpráva popisující obsah dokumentu, viz též abstrakt
 • referátový časopis - záznamy o primárních dokumentech zpracované v tištěné formě (předchůdci bibliografických databází)
 • reference - citace dokumentů, které autor použil při zpracování daného problému, viz též bibliografické citace
 • relevance - významnost nebo závažnost pro daný problém nebo situaci
 • relevance informací - vyhledané informace odpovídají zadaném u dotazu a jsou vhodné k řešení daného informačního problému
 • rešerše (z franc. recherche) - průzkum, vyhledávání
 • retrospektivní rešerše - nové téma zadané jako dotaz do databáze s určitou retrospektivou v čase - účelem je zjistit stav poznání v určité vědecké oblasti
 • sekundární informační pramen - soupis (soubor, databáze) a popis primárních informačních pramenů - informuje o tom, že existují primární dokumenty a uvádí jejich formální a věcný popis (věcný popis může obsahovat anotaci nebo referát)
 • selekční jazyky (předmětové a systematické) - systémy formalizovaných výrazů (slov nebo kódů) používané při popisu a ukládání dokumentu do katalogu (databáze), podle nichž lze také dokumenty vyhledávat (např. předmětový heslář, tezaurus, MDT atd.)
 • selekční prvky (selektory) - údaje, podle nichž lze vyhledávat v informačních zdrojích
 • separát - článek z časopisu nebo sborníku jako samostatný dokument, kopie
 • SHE (Subject Headings for Engineering) - oborový tezaurus pro technické obory
 • sigla - identifikační značka knihovny
 • signatura - lokační údaj, který vyjadřuje umístění daného dokumentu v knihovně (ve skladu, ve studovně a pod.)
 • souborný dotaz do více katalogů - výběrem příslušných katalogů a zadáním jednoho dotazu lze současně vyhledávat ve více elektronických katalozích (tuto možnost poskytuje např. katalog STK)
 • souborný katalog - sdružuje katalogy více knihoven a umožňuje v nich souborné vyhledávání zadáním jednoho dotazu - záznamy obsahují i tzv. lokační údaj (sigla) - značku knihovny, která daný dokument vlastní
 • systematický katalog - lístkový katalog řazený podle systému kódů příslušného systematického třídění (např. MDT)
 • šedá literatura - dokumenty vydávané většinou vědeckými nebo akademickými institucemi, neprodejné v běžné knižní distribuci (např. disertace, výzkumné zprávy apod.)
 • terciární informační pramen - soupis nebo databáze záznamů o sekundárních informačních pramenech
 • tezaurus - abecední seznam deskriptorů (hesel, slov vyjadřujících obsah, téma dokumentu) určený pro věcný popis dokumentů i pro jejich vyhledávání, deskriptory jsou uspořádány hierarchicky, jsou určeny nadřazené a podřízené termíny a vyloučena synonyma
 • třídění norem - rozdělení norem do oborových skupin
 • třídící znak norem - šestimístné číslo (třída, skupina, podskupina) pro ČSN
 • věcný popis dokumentu - popis obsahu dokumentu (přiřazení předmětových hesel, klíčových slov, kódů systematického třídění)
 • World Wide Web (WWW) - distribuovaný informační grafický systém založený na hypertextových odkazech, který umožňuje přístup k dokumentům na Internetu 


bibliografické citace=1. odkaz v textu na použitou literaturu, 2. zkrácený záznam pramene, 3. seznam použité literatury
 • zpracování citací dokumentů pro bibliografie (seznamy přečtených nebo doporučovaných dokumentů) a formulace odkazů v textu odpovídajícím záznamům v bibliografii
 • účelem je identifikace a možnost zpětného vyhledání dokumentu citovaného v textu
 • zahrnuje bibliografický záznam, uspořádání soupisu bibliografických citací a metody odkazů
 • platné normy: ČSN ISO 690 Bibliografické citace. Obsah, forma a struktura (vyd. 1996, účinnost od 1.12.1996) a ČSN ISO 690-2 Bibliografické citace. Část 2: Elektronické dokumenty nebo jejich části (vyd. 2000, účinnost od 1.2.2000)
 • určeno autorům a redaktorům pro zpracování citací tištěných i elektronických dokumentů


databáze
Druhy databází podle zpracování dokumentů a podle druhového zaměření:
 • bibliografické - dokumentografické- záznamy o primárních dokumentech (případně doplněné abstrakty) zpracované v elektronické formě
 • faktografické - numerické
 • plnotextové (angl. fulltext) - databáze obsahující plné texty dokumentů
 • druhově specializované - patentové
 • katalogy, rejstříky, adresáře
Přístup k databázím:
 • online - interaktivní
 • offline - neinteraktivní (magnetické pásky, CD ROM)
 • ICT - informační a komunikační technologie
Způsoby vyhledávání
 • menu systém - uživatel je veden nabídkou menu a nápovědou k funkčním klávesám
 • příkazový systém - uživatel používá příkazy (dotazovací jazyk) dané databáze
 • vyhledávací masky, vyhledávací pole


rešerše
Druhy rešerší
 • retrospektivní - nové téma zadané jako dotaz do databáze s určitou retrospektivou v čase - účelem je zjistit stav poznání v určité vědecké oblasti
 • průběžné - pravidelné opakování stejného dotazu do databáze po určitých časových intervalech - účelem je udržovat přehled o stavu poznání v určité vědecké oblasti
 • průběžné rešerše se poskytují i jako služby knihoven (databázových center)
Rešeršní strategie
 • výběr databáze
 • výběr selekčních prvků - klíčová slova, předmětová hesla
 • dotaz - kombinace a pozice selekčních prvků
 • vyhledání záznamů
 • posouzení relevance výsledků
 • vyladění dotazu
 • zobrazení, tisk, stáhnutí vyhledaných záznamů na disketu
Kombinace a zadávání selekčních prvků
 • Booleovy operátory: and, or, not
 • proximitní operátory (poziční, distanční): near, with
 • truncation (stemming): *, ?
Záznam v bibliografické databázi - bibliografický popis dokumentu + abstrakt
 • textová část - název dokumentu, autor, pracoviště autora, zdroj publikace dokumentu, rok vydání, místo vydání, počet stran, jazyk dokumentu
 • abstakt (též referát) - stručný popis obsahu dokumentu a počet referencí
 • indexační část - seznam deskriptorů (přidělená předmětová hesla), kódy oborových sekcí
Relevance výsledků rešerše
 • relevance formální - dotaz je formálně správně zadán, ale výsledky obsahově neodpovídají zadanému dotazu
 • relevance obsahová - výsledky odpovídají zadanému dotazu

informační prameny Formy informačních pramenů:
 • tištěné
 • elektronické
 • mikrografické - mikrofilmy, mikrofiše (používané pro archivní účely)
Typy informačních pramenů:
 • primární informační prameny - dokumenty, které přináší vlastní (většinou i původní) informace nebo data.
 • sekundární informační prameny - informují o existenci primárních informačních pramenů.
Druhy primárních informačních pramenů:
knihy - monografie (publikace pojednávající o jednom tématu) - sborník (soubor jednotlivých statí, např. materiály příspěvků z konferencí, kongresů apod.) - příručky (podávají základní a přehledně zpracovaný obraz o stavu poznání určitého oboru) - učebnice (výukový materiál) - encyklopedie (abecedně nebo systematicky uspořádaný výklad termínů) - slovníky (jazykové, výkladové)
periodika (základní charakteristika je, že výchází průběžně v určitých intervalech) - noviny (obsahují aktuální informace, jejich periodicita je 1 den až 1 týden) - časopisy (vychází s periodicitou 1 týden až půl roku) - ročenky (vychází jednou za rok)
speciální literatura
- normy - patenty - firemní literatura
šedá literatura (dokumenty, které nelze získat v běžné distribuci) - diplomové, disertační a habilitační práce - výzkumné zprávy (prezentují výsledky řešení výzkumného úkolu)

Druhy sekundárních informačních pramenů:
katalogy knihoven
bibliografie
- soupisy literatury o určitém tématu
referátové časopisy
- záznamy o primárních dokumentech zpracované v tištěné formě (předchůdci bibliografických databází)
bibliografické (dokumentografické) databáze
- záznamy o primárních dokumentech (případně doplněné abstrakty) zpracované v elektronické formě
Current Contents
- informují o obsazích jednotlivých čísel vybraných časopisů
nakladatelské katalogy

nahoru
Aktualizováno 27.11.2012 | SVI FgÚ AV ČR |